De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over DNM Verzekeringen en de door DNM Verzekeringen aangeboden dienstverlening.

DNM Verzekeringen levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. DNM Verzekeringen behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van DNM Verzekeringen.

DNM Verzekeringen sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij DNM Verzekeringen en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van DNM Verzekeringen. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen DNM Verzekeringen en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan DNM Verzekeringen worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om DNM Verzekeringen in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. DNM Verzekeringen heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. DNM Verzekeringen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.